Podmínky pro účast

1. Kdo se smí účastnit

Účastnit se může každý ve věku od 16 do 29 let s trvalým bydlištěm v České republice, Polsku nebo Německu.

2. Odevzdání eseje

2.1 Podmínky

Odevzdat je možné pouze vlastní autorskou esej v českém, polském, nebo německém jazyce. Každá esej může být sepsaná pouze jedním autorem. Každý autor může odevzdat jen jeden text.

2.2 Způsob odevzdání

Odevzdání eseje upřednostňujeme přes nahrávací formulář na webové stránce v následujících formátech – Microsoft Word .doc- nebo .docx.

Maximální velikost 5 MB nesmí být překročena. Ve výjimečných případech (například při společném odevzdávání esejí celých tříd) mohou být příspěvky zaslány e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech.

2.3 Délka eseje

Rozsah souvislého textu by měl být minimálně 3500 a maximálně 8000 znaků včetně mezer (bez poznámek pod čarou, pokud je autor v textu používá).

2.4 Forma eseje

Formu eseje (vědecká, publicistická atd.) si mohou autoři zvolit sami. Je také umožněno využívat poznámky pod čarou. Genderově vyvážená forma jazyka je žádaná.

2.5 Prohlášení o autorství

Odevzdáním eseje prohlašuje její autor, že text vypracoval samostatně a nepoužil přitom žádné jiné zdroje než ty, které jsou povoleny. Části textu, které pocházejí z jiných prací, a to ať už doslovné citace, či parafráze, musí být s uvedením původního zdroje řádně ocitovány. Porušení těchto pravidel je považováno za podvádění, které vylučuje text ze soutěže, znemožňuje jakékoliv zveřejnění a může mít za následek další sankce.

2.6 Kontaktní údaje

Odevzdáním eseje vyjadřuje autor souhlas se zpracováním a uložením osobních údajů (v rozsahu – jméno, adresa, datum narození a e-mailová adresa) organizátorem esejistické soutěže (Vzdělávací organizace Sasko (Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.), Nadace porozumění Evropy – Krzyżowa (Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego), Shromáždění německých spolků v České republice). Jelikož je projekt financován z prostředků Evropské unie (Dotační program Evropa pro občany), souhlasí autor textu s tím, že jeho osobní údaje budou poskytnuty Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské unie a Evropské unii pro účely projektové dokumentace a vyúčtování projektu. Autor se také zaručuje, že údaje uvedené při odevzdání eseje jsou platné, a to minimálně po dobu konání soutěže. Pro případné změny kontaktních údajů během konání soutěže je nutné tuto změnu nahlásit pořadateli.

2.7 Uzávěrka soutěže

Uzávěrka soutěže je 12. 4. 2021.

3. Publikace a ocenění

3.1 Ocenění

Trinacionální porota stanoví 3 nejlepší práce v každé zemi a výherci budou oceněni finanční odměnou (1. místo 500 EUR, 2. místo 300 EUR, 3. místo 200 EUR)

3.2 Publikace ve sborníku

Vítězné texty budou zveřejněny jak v trojjazyčném tištěném sborníku, tak i na webových stránkách projektu. Online na webových stránkách budou publikovány i další soutěžní texty. Nevzniká přitom však žádný nárok na honorář či publikaci ve sborníku.

3.3 Předávání odměn oceněným autorům

Autoři vítězných prací se zúčastní slavnostního předávání cen v sále Fóra moderní historie (Zeitgeschichtliches Forum Leipzig) v prosinci 2021. Náklady na cestu a ubytování převezme pořadatel soutěže.

3.4 Prohlášení oceněných autorů

Ocenění autoři souhlasí s tím, že v rámci esejistické soutěže budou uvedeni pod svým jménem a na fotografiích na webových stránkách organizátorů (www.moje-evropa-svobody.cz, www.dg-bildungswerksachsen.org, www.krzyzowa.org.pl, www.landesversammlung.cz), v newsletterech a výročních zprávách Vzdělávací organizace Sasko (Das Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.) a také na sociálních sítích organizujících subjektů. Ocenění autoři také vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a fotografie ve zprávách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské unie a Evropské unie za účelem propagace soutěže na internetových stránkách, sociálních sítích a v publikacích.

3.5 Udělení práv

Autoři vybraných esejí, které byly zaslány do esejistické soutěže a vybrány k otisknutí ve sborníku, souhlasí se zveřejněním Vzdělávací organizací Sasko (Das Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.), a všech podílejících se organizací včetně Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské unie a Evropské unie.

4. Práva a povinnosti vydavatele – redakce a korektura

Redakce a korektura textu bude k provedení zadána, anebo provedena přímo vydavatelem. Vydavatel se tímto zavazuje, předat autorům text po provedení redakce a korektury. Autoři, kterým bude verze s úpravami zaslána, mají právo na provedení autorské korektury této verze a jsou zároveň povinni podat zpětnou vazbu ke korektuře a redakci ve vydavatelem určené lhůtě. Udělení souhlasu se zaslanou verzí a povolení k tisku platí i v případě, že se autoři během určené lhůty po obdržení textu nevyjádří jinak nebo autorskou korekturu neprovedou vůbec. Jako přiměřená lhůta se považují dva týdny od odeslání materiálů vydavatelem, pokud vydavatel v jednotlivých případech neurčí jinak.

5. Práva a povinnosti autorů – publikace

5.1 Redakce

Autoři souhlasí s tím, že vezmou v potaz doporučení a návrhy po redakční, obsahové a stylistické stránce. V případě, že po zaslání vydavatelovy revidované verze eseje nebude v přiměřené lhůtě dodána autorem vhodně revidovaná či opravená esej, je vydavatel oprávněn esej zcela odmítnout anebo ji zveřejnit v jím požadované upravené verzi.

5.2 Opětovná publikace

V případě dalších publikací příspěvku v jiných médiích si musí autor textu vyžádat písemný souhlas vydavatele. U dalších publikací je nutno uvést údaje první publikace, a sice jméno vydavatele, název, místo a rok vydání.

Pokud autor již uveřejnil odevzdanou esej v jiném médiu, a to před samotným vydáním sborníku, je jeho povinností, objasnit publikační práva v rámci následné publikace s ohledem na esejistickou soutěž.

5.3 Honorář

Autorům nenáleží za publikaci eseje žádný honorář.

5.4 Vydání sborníku

Sborník vyjde po 900 tištěných exemplárech, které budou volně k dostání u pořadatele soutěže do rozebrání všech výtisků. Autoři mají nárok na tři exempláře pro svojí vlastní potřebu..

© 2021 Vzdělávací organizace Sasko ((Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V. | Všechna práva vyhrazena.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít